DEEL A

Toelichting op de Algemene Voorwaarden

1 - Algemene toelichting

Dit zijn de algemene voorwaarden van Euro Planit BV, Euro Planit Twente BV, Euro Planit Gelderland Midden BV, hierna genoemd Euro Planit. Deze algemene voorwaarden zijn verdeeld in vijf delen.

Deel A - Inleiding
Deel B - Beschikbaar stellen van personeel
Deel C - Digitale tijdregistratie
Deel D - Uitvoeren werving- en selectieopdrachten
Deel E - Slotbepalingen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Zutphen, d.d. 1 oktober 2013 onder nummer XX/2013. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de ABU, de Algemene Bond van Uitzendondernemingen, zoals deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam 167/2005. Daarnaast bevatten deze algemene voorwaarden een aantal bepalingen, waarin de algemene voorwaarden van de ABU worden aangevuld.

Hieronder volgt een korte toelichting op de algemene voorwaarden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de algemene voorwaarden is bepalend.

2. - Toelichting bij deel B

Beschikbaar stellen van personeel

Personeel ter beschikking stellen is wezenlijk anders dan het aannemen van werk of het leveren van goederen. Dit heeft te maken met het bijzondere karakter van de arbeidsverhouding, waarbij drie partijen kunnen worden onderscheiden:

1) de opdrachtgever
2) de flexkracht
3) de uitzendorganisatie.

Voor een goed begrip van de verhouding tussen de betrokken partijen is het volgende van belang:
De uitzendovereenkomst tussen de flexkracht en de uitzendorganisatie is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie zegt dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendorganisatie en de flexkracht. De flexkracht wordt door de uitzendorganisatie ter beschikking gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en onder toezicht van die opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De flexkracht is formeel in dienst van de uitzendorganisatie. De flexkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er is geen (arbeids)overeenkomst tussen hen.

Gelet op het voorgaande zijn er bij het uitzenden twee formele relaties:

 • De uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de flexkracht.
 • De overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendorganisatie.

Aangezien de flexkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de flexkracht net zo behandelen als zijn eigen personeel.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de flexkracht zijn grotendeels vastgelegd en geregeld in de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Uitgangspunt is dat de flexkracht meer rechten opbouwt naarmate hij langer voor de uitzendorganisatie werkzaam is.

De flexkracht is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt de uitzending zodra de opdracht ten behoeve waarvan de flexkracht ter beschikking is gesteld op verzoek van de opdrachtgever wordt beëindigd of de flexkracht zich ziek meldt.

Als de flexkracht werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd dan betekent de beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever of de ziekmelding van de flexkracht niet automatisch het einde van de uitzendovereenkomst.

Op grond van de CAO voor uitzendkrachten van de ABU heeft iedere flexkracht die in 26 weken bij dezelfde opdrachtgever heeft gewerkt, recht op dezelfde beloning als de als werknemer in vaste dienst van de opdrachtgever met een gelijke of gelijkwaardige functie. Deze zogenaamde inlenersbeloning is samengesteld uit het geldende periodeloon, ADV (in tijd of in geld), toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag, initiële loonsverhogingen, kostenvergoedingen en periodieken.

Overeenkomst van opdracht
Teneinde de flexkracht ter beschikking te kunnen stellen, sluit de uitzendonderneming een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst van opdracht worden afspraken gemaakt over (onder andere) de door de flexkracht te vervullen functie, het tarief en de duur van de opdracht. De uitzendonderneming stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • Een opdracht voor een bepaalde of bepaalbare periode waarbij in beginsel niet van de overeengekomen periode kan worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt afgesproken.
 • Een opdracht voor een onbepaalde tijd waarbij geldt dat altijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten.

De uitzendonderneming behoudt zich het recht voor om de flexkracht te vervangen of de opdracht te beëindigen als de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt.

Aansprakelijkheid
De uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’, regels omtrent arbeidstijden en het verstrekken van een zogenaamd Arbodocument aan de flexkracht. De uitzendonderneming moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en moet hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig doet.

De leiding en het toezicht over het werk van de flexkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde hiervan aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien.

Betaling
De flexkracht declareert zijn uren bij de uitzendonderneming, veelal door middel van werkbriefjes. De opdrachtgever moet deze werkbriefjes mede ondertekenen, zodat de uitzendonderneming weet dat het werkbriefje correct is ingevuld en het loon aan de flexkracht kan betalen. Aan de hand van hetzelfde werkbriefje stuurt de uitzendonderneming vervolgens een nota naar de opdrachtgever. Het is veelal ook mogelijk om langs elektronische weg uren te registreren en te factureren, maar daarvoor dienen dan wel vooraf duidelijke afspraken te worden gemaakt tussen de opdrachtgever, de uitzendonderneming en de flexkracht. De uitzendorganisatie betaalt, na ontvangst van de werkbriefjes, het loon aan de flexkracht. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent de uitzendonderneming een betalingstermijn van veertien dagen of – in geval van automatische incasso – 30 dagen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.

In dienst nemen
De bedrijfsactiviteit van de uitzendonderneming is het ter beschikking stellen van flexkrachten aan opdrachtgevers die tijdelijk behoefte hebben aan personeel. De uitzendonderneming doet voortdurend investeringen - in tijd en in geld – om flexkrachten te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als flexkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarom is in deze algemene voorwaarden bepaald, dat de opdrachtgever de flexkracht alleen zelf in dienst mag nemen, indien de toepasselijke minimale inleentermijn is bereikt of indien de opdrachtgever het uitzendbureau een vergoeding betaalt. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal uren dat de flexkracht via het uitzendbureau bij de opdrachtgever heeft gewerkt. Heeft een uitzendkracht minder dan 1040 uur bij u gewerkt, dan bent u Euro Planit een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van 1040 uur minus het aantal door de uitzendkracht bij u gewerkte uren vermenigvuldigd met 20% van het laatst geldende tarief (plus BTW).

Tarieven
Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming, het opdrachtgeverstarief, omvat de kosten van de uitzendarbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies enzovoort) en een marge. Doorgaans wijzigt na in 26 door de flexkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken het opdrachtgeverstarief door de toepassing van de inlenersbeloning. Overigens kan ook worden afgesproken dat de flexkracht al vanaf de eerste werkdag wordt beloond conform de bij de opdrachtgever geldende beloningsregeling(en). Om de inlenersbeloning te kunnen vaststellen is de uitzendonderneming afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die informatie wordt het opdrachtsgeverstarief vastgesteld of gewijzigd.

Gelet op het feit dat de kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld – (periodieke of algemene) loonsverhogingen, CAO-wijzigingen en/of wijzigingen in de (sociale en fiscale) wet- en regelgeving is de uitzendonderneming gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren.

3. Toelichting bij Deel D

Werving en Selectie
De uitzendonderneming en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de uitzendonderneming een of meerdere kandidaten voor de opdrachtgever werft en selecteert teneinde rechtstreeks of in rechtstreekse dienst van de opdrachtgever werkzaamheden en/of diensten te verrichten. Alsdan is er geen sprake van het ter beschikking stellen van flexkrachten maar van werving en selectie.

Voor de door de uitzendonderneming verrichte werving en selectie activiteiten is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat is gebaseerd op het door de kandidaat bij de opdrachtgever te verdienen loon of het all-in tarief dat de kandidaat voor zijn dienstverlening hanteert.

De uitzendonderneming doet zijn uiterste best een zo geschikt mogelijke kandidaat te werven en selecteren. De uiteindelijke keuze met een kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan te gaan ligt bij de opdrachtgever. Mede gelet hierop is de uitzendonderneming niet aansprakelijk voor de door de kandidaat veroorzaakte schade.

Deel C

Tijdregistratie
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel A, Deel B en Deel E van toepassing indien en voor zover de in artikel 15 lid 1 van Deel B genoemde tijdverantwoording op digitale wijze geschiedt. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel A, Deel B en Deel E van de algemene voorwaarden, prevaleert in geval van tijdverantwoording door middel van een digitaal tijdregistratiesysteem hetgeen in dit deel is bepaald.

Deel B

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
Gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de ABU, de Algemene Bond van Uitzendondernemingen, zoals deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam 167/2005.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Werkingssfeer
Artikel 2 Definities
Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling
Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid
Artikel 5 Opschortingsrecht
Artikel 6 Werkprocedure
Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden
Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen
Artikel 9 Functie en beloning
Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht
Artikel 11 Arbeidsomstandigheden
Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 13 Opdrachtgeverstarief
Artikel 14 Facturatie
Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom
Artikel 17 Geheimhouding
Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever
Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Artikel 20 Medezeggenschap
Artikel 21 Geschillen
Artikel 22 Definities
Artikel 23 Tijdregistratie
Artikel 24 Gebruik Portal
Artikel 25 Bescherming tegen virussen
Artikel 26 Storingen en onderbrekingen
Artikel 27 Intellectueel eigendom
Artikel 28 Bruikleen Controle op gebruik
Artikel 29 Controle op gebruik
Artikel 30 Naleving
Artikel 31 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
Artikel 32 Aanvullende definities
Artikel 33 Honorarium
Artikel 34 Inspanningsverplichting en keuze kandidaat
Artikel 35 Aangaan rechtstreekse overeenkomst Kandidaat
Artikel 36 Voorkoming discriminatie
Artikel 37 Persoonsgegevens
Artikel 38 Betaling
Artikel 39 Self-billing
Artikel 40 Digitale facturatie
Artikel 41 Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 42 Slotbepaling

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Uitzendonderneming:
de in Nederland gevestigde uitzendonderneming die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.,

2. Uitzendkracht:
iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

3. Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.

4. Opdracht:
de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

5. Terbeschikkingstelling:
de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

6. Uitzendbeding:
de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.

8. Opdrachtgeverstarief:
Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

9. Inlenersbeloning:
de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO 2004-2009 uit de navolgende elementen:

a. Het geldende periodeloon in de schaal
b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de uitzendonderneming te compenseren in tijd of geld)
c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen
d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
e. Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen)
f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

10. Vakkrachtenregeling
De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.

4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

6. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.

8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.

2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 5 Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

 • Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 • De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;
 • De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 6 Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen,werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.

3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren, is de opdrachtgever

gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 9 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.

2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO enof de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.

4. De uitzendonderneming is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte weken de inlenersbeloning, toe te passen.

5. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9 bedoelde elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend).

6. Indien de uitzendonderneming met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien sprake is van een vakkrachtenregeling, past de uitzendonderneming de inlenersbeloning toe vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden de uitzendonderneming voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde informatie.

7. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.

8. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing - de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.

6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.

7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht - direct of indirect - ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever .

1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde

beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt,. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden - en de uitzendonderneming vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.

5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5, 6 en 7), 4 (lid 3), 8, 9 (leden 1, 3, 5 en 7), 10 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 11 (2 t/m 6), 14 (lid 2), 17 (lid 1), 19 en 20 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de uitzendonderneming zonodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief

1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd

tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning, meegenomen.

3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

 • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO enof arbeidsvoorwaardenregeling enof wet en regelgeving.

 

4. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

5. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.

2. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 3 en 4 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.

3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 17 Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 19 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 20 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Artikel 21 Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 22 Definities

In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 2 genoemde definities wordt indien en voor zover er sprake is van tijdverantwoording door middel van een digitaal tijdregistratiesysteem (tevens) verstaan onder:

1 - Portal:

Het ten behoeve van opdrachtgever afgeschermde opdrachtgeverspecifieke gedeelte van de website van Euro Planit.

2 - Gebruikersnaam:

Het e-mailadres van opdrachtgever waarmee opdrachtgever toegang krijgt tot de website van de uitzendonderneming en de portal.

3 - Toegangscode:

Een combinatie van cijfers, letters en/of leestekens waarmee opdrachtgever in combinatie met zijn gebruikersnaam toegang krijgt tot de website van de uitzendonderneming en tot de portal.

4 - Gegevens en bestanden:

Alle op de portal geplaatste informatie, teksten, getallen, (persoons)gegevens, bestanden, HTML-codes, afbeeldingen, formats, software, enzovoorts, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.

DEEL C

Artikel 23 Tijdregistratie

1. Partijen zijn schriftelijk overeengekomen dat de tijdregistratie niet door middel van papieren

werkurenbriefjes of papieren urenlijsten, maar tegen betaling van een tussen opdrachtgever en Euro Planit overeen te komen vergoeding op digitale wijze plaatsvindt. De ter zake door de opdrachtgever aan Euro Planit te betalen vergoeding wordt schriftelijk vastgelegd en naast hetgeen opdrachtgever aan Euro Planit is verschuldigd ter zake de terbeschikkingstelling van flexkrachten gefactureerd.

2. Teneinde de digitale tijdverantwoording en accordering hiervan te faciliteren, is voor

opdrachtgever een portal gemaakt. Opdrachtgever ontvangt van Euro Planit een

gebruikersnaam en toegangscode, waarmee hij kan inloggen op deze portal, waarna hij de declaraties kan accorderen of, indien de declaratie onjuist zou zijn, kan afwijzen.

3. Aan een door opdrachtgever digitaal geaccordeerde declaratie komt dezelfde rechtskracht toe als aan een door opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratie.

4. De in de portal geaccordeerde declaraties gelden voor de afrekening als volledig bewijs van de juistheid van de declaratie, behoudens door een der partijen geleverd tegenbewijs.

Artikel 24 Gebruik portal

1. Opdrachtgever garandeert dat de aan hem toegekende gebruikersnaam en toegangscode

uitsluitend aan voor accordering van declaraties bevoegde medewerkers van opdrachtgever

bekend worden gemaakt. Het is opdrachtgever niet toegestaan derden in te laten loggen op de portal. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming gebeurt. Declaraties die, volgend op een inlog met de aan opdrachtgever verstrekte gebruikersnaam en de toegangscode, in de portal worden geaccordeerd, worden als een door opdrachtgever geaccordeerde declaratie beschouwd, ook indien opdrachtgever stelt dat deze ten onrechte en/of door een niet bevoegde medewerker of derde zijn geaccordeerd.

2. Het is opdrachtgever, mede in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, niet toegestaan de portal, de gegevens en bestanden te gebruiken voor een ander doel dan (controle van) tijdregistratie van de flexkrachten en de facturatie door Euro Planit aan opdrachtgever alsmede, indien en voor zover de toegepaste module dit omvat, facturen, inschrijvingen, jaaropgaven en managementrapportages. Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving na te leven en vrijwaart Euro Planit volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met niet-naleving van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

3. Opdrachtgever informeert Euro Planit onmiddellijk over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte gebruikersnaam en toegangscode.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan het gebruik van de portal of andere portals op de website van Euro Planit te verhinderen of schade toe te brengen aan de Uitzendonderneming en/of derden.

Hieronder wordt onder meer verstaan:

a. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de portal, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;
b. het achterhouden van informatie die relevant is voor Euro Planit;
c. het inloggen op een andere portal dan de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde portal
d. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de portal geplaatste gegevens en bestanden, zulks in de ruimste zin des woords;
e. het veroorzaken van een onderbreking en/of storing in de portal;
f. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;
g. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Euro Planit ten behoeve van de portal samengestelde HTML-codes.

Artikel 25 Bescherming tegen virussen

1. Alle activiteiten die opdrachtgever op de portal verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het opdrachtgever niet toegestaan de portal te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.

2. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, gegevens en bestanden. Opdrachtgever dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.

Artikel 26 Storingen en onderbrekingen

1. Euro Planit kan niet garanderen dat haar portal te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de portal diensten. Daarnaast is Euro Planit niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van opdrachtgever dan wel derden.

2. Euro Planit zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de portal zo spoedig mogelijk te verhelpen.

3. Euro Planit is gerechtigd de portal al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, tebeperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 27 Intellectueel eigendom

1. Niets in deze algemene voorwaarden dan wel op de portal is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan opdrachtgever te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de portal geplaatste gegevens en bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.

2. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de portal gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van Euro Planit en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).

3. Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

5. Opdrachtgever vrijwaart Euro Planit volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de op de portal geplaatste gegevens en bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht.

6. De intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever ten aanzien van gegevens en bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de portal niet over op Euro Planit.

7. Door het plaatsen van gegevens en bestanden op de portal aanvaardt opdrachtgever het risico dat derden deze gegevens en bestanden (onrechtmatig) gebruiken of misbruiken, zulks zonder dat hij de Uitzendonderneming daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan stellen.

Artikel 28 Bruikleen

Indien ten behoeve van de digitale tijdregistratie zaken in bruikleen worden gegeven, geldt het volgende:

1. De ter zake de bruikleen van de zaken verschuldigde vergoeding wordt schriftelijk vastgelegd en naast hetgeen Opdrachtgever aan Euro Planit is verschuldigd ter zake de digitale tijdregistratie zelf (zoals benoemd in artikel 23) en ter zake de terbeschikkingstelling van flexkrachten gefactureerd. Voor aflevering en installatie wordt aan opdrachtgever separaat een eenmalige vergoeding in rekening gebracht, welke eveneens schriftelijk wordt vastgelegd. Onderhoud van de zaken is inbegrepen in de overeengekomen vergoeding. Reparatie is eveneens inbegrepen in de overeengekomen vergoeding, tenzij:

a. de zaak op oneigenlijke en/of onoordeelkundige wijze is gebruikt door opdrachtgever, diens personeel, flexkrachten en/of derden;
b. Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Euro Planit werkzaamheden aan de zaak heeft verricht of doen verrichten.

2. Beschadiging, verlies of diefstal van de zaak komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

3. De bruikleen van de zaken eindigt, tenzij ter zake een eerdere datum is overeengekomen, met het eindigen van terbeschikkingstellingen van flexkrachten aan opdrachtgever. Opdrachtgever dient de in bruikleen gegeven zaken alsdan op zijn kosten in goede staat aan Euro Planit te retourneren. Indien de in bruikleen gegeven zaken niet, niet tijdig, niet volledig en/of niet in goede staat aan Euro Planit worden geretourneerd, komen de kosten van vervanging van de zaak voor rekening van opdrachtgever.

4. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten) met betrekking tot de geleverde zaken en de daarmee verbonden knowhow berusten bij de Uitzendonderneming of door haar ingeschakelde derden.

5. De zaken worden nadrukkelijk geen eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Artikel 29 Controle op gebruik

1. Om de kwaliteit van de portal en/of diensten zo goed mogelijk te waarborgen worden steekproeven uitgevoerd ten aanzien van de op de portal geplaatste gegevens en bestanden.

2. Euro Planit laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot de op de portal geplaatste gegevens en bestanden. Opdrachtgever erkent door het plaatsen van gegevens en bestanden op de portal expliciet hiermee in te stemmen. Euro Planit zal de door haar ingeschakelde derden verplichten zorgvuldig met de op haar portal geplaatste gegevens en bestanden om te gaan.

Artikel 30 Naleving

Als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere gebruikers, opdrachtgevers en/of derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal Euro Planit alsdan ter zake vrijwaren.

Artikel 31 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. Euro Planit is gehouden zich in te spannen om haar diensten ter zake digitale tijdregistratie alsmede, indien van toepassing, de hieraan verbonden bruikleen van zaken, naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Euro Planit deze verplichting niet nakomt, is Euro Planit, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 van dit artikel en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van opdrachtgever, mits opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Euro Planit en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Euro Planit.

2. Euro Planit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoorts indien deze, ondanks de door de Uitzendonderneming genomen voorzorgsmaatregelen, op de portal en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Euro Planit kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de portal wordt gehackt of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de portal (tijdelijk) niet toegankelijk is, dan wel de gegevens en bestanden in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

3. Aansprakelijkheid van Euro Planit voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

4. Iedere eventuele uit de diensten ter zake digitale tijdregistratie alsmede, indien van toepassing, de hieraan verbonden bruikleen van zaken, voortvloeiende aansprakelijkheid van Euro Planit is beperkt tot de door Euro Planit aan opdrachtgever op jaarbasis in rekening te brengen vergoeding ter zake digitale tijdregistratie. Het door de Uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit Deel A en Deel E van toepassing indien en voor zover sprake is van werving en selectie. In geval van strijdigheid van de in dit deel opgenomen bepalingen met de bepalingen uit Deel A en Deel E van deze algemene voorwaarden, prevaleert in geval van werving en selectie hetgeen in dit deel is bepaald.

 

DEEL D

Artikel 32 Aanvullende definities

In aanvulling op en zo nodig in afwijking van de hiervoor in artikel 2 genoemde definities wordt er indien en voor zover er sprake is van werving en selectie (tevens) verstaan onder:

Uitzendonderneming:

De in Nederland gevestigde uitzendonderneming, in deze Euro Planit die op basis van een Opdracht van Opdrachtgever kandidaten werft en selecteert voor een bij opdrachtgever vacante functie dan wel uit te voeren werkzaamheden, zulks met de intentie dat deze kandidaten na goedkeuring door opdrachtgever in rechtstreekse dienst van opdrachtgever treden, dan wel rechtstreeks voor opdrachtgever werkzaamheden / diensten gaan verrichten.

Opdracht:

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Euro Planit op grond waarvan de Uitzendonderneming één of meerdere kandidaten werft en selecteert.

Kandidaat:

De door Euro Planit op grond van een opdracht ten behoeve van opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Euro Planit een opdracht tot werving en selectie verstrekt.

Werving en Selectie:

Het op grond van door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en

benaderen van geschikte kandidaten voor een bij opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten, anders dan door terbeschikkingstelling van een flexkracht aan opdrachtgever om krachtens een door opdrachtgever aan Euro Planit verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van opdrachtgever.

Honorarium:

De door opdrachtgever aan Euro Planit verschuldigde vergoeding na voltooiing van de opdracht tot werving en selectie.

Artikel 33 Honorarium

1. Het te betalen honorarium voor werving en selectie opdrachten bestaat uit een nader te bepalen percentage van het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde kandidaatzoals dat tussen de kandidaat en opdrachtgever na indiensttreding van de kandidaat zal gaan gelden. Onder het all-in bruto jaarinkomen van de geselecteerde kandidaat worden alle inkomensbestanddelen begrepen, zoals het jaarsalaris, vakantiegeld, 13de, 14de en/of 15demaand, vaste jaarlijkse gratificatie, winstuitkering, provisie, garantiecommissie en de fiscale bijtelling voor ter beschikking gestelde zaken (waaronder een auto). Bij het berekenen van de hoogte van de provisie of winstuitkering wordt er vanuit gegaan dat de te realiseren doelstellingen volledig zijn behaald. Indien een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt een bedrag ad € 6.000,- (zegge: zesduizend euro) per regeling (winstuitkering en/of provisie) bij het inkomen opgeteld.

2. Indien en voor zover er sprake is van een geselecteerde kandidaat die rechtstreeks vooropdrachtgever werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten zonder aldaar in (loon)dienst te treden, bestaat het te betalen honorarium voor werving en selectie opdrachten uit een nader te bepalen percentage van all-in tarief van de kandidaat voor de door hem te verrichten werkzaamheden / diensten, zulks op jaarbasis en gebaseerd op veertig uur per week. Als een dergelijke berekening niet mogelijk is, wordt het te betalen honorarium vastgesteld op een bedrag van tenminste € 7.500,-.(zegge: vijfenzeventighonderd euro).

3. De vergoeding als hiervoor genoemd omvat de kosten voor door Euro Planit uitgevoerde selectieprocedure. Alle bijkomende kosten, zoals de door de geselecteerde kandida(a)t(en) in verband met de bij opdrachtgever gevoerde gesprekken gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van opdrachtgever.

4. Als de opdracht, nadat Euro Planit een selectie van één of meerdere kandida(a)t(en) heeft voorgesteld, wordt ingetrokken, worden de reeds geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 100,- exclusief BTW per uur in rekening gebracht met een minimum van € 1.000,- exclusief BTW.

5. Als en voor zover er na uitvoering van de opdracht onverhoopt geen (arbeids)overeenkomst tussen de kandidaat en opdrachtgever tot stand mocht komen, is opdrachtgever desalniettemin het hiervoor genoemde honorarium verschuldigd. Ook ingeval van beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, dan wel dienstverlening is opdrachtgever gehouden tot betaling van het honorarium en wordt het eventueel reeds betaalde honorarium niet gerestitueerd.

Artikel 34 Inspanningsverplichting en keuze kandidaat

1. Euro Planit zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschiktekandidaat te zoeken voor de door opdrachtgever aangegeven functie en/of te verrichten werkzaamheden. Euro Planit heeft ter zake een inspanningsverbintenis ten opzichte van opdrachtgever.

2. De opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door Euro Planit geselecteerde kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden. Euro Planit is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Euro Planit geleverde kandidaat.

3. Aansprakelijkheid van Euro Planit voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

4. Indien en voor zover Euro Planit toch aansprakelijk zou zijn, geldt dat de aansprakelijkheid van Euro Planit voor schade in de ruimste zin van het woord is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Het door Euro Planit maximaal uit te keren bedrag zal nimmer meer bedragen dan € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) per kalenderjaar en gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 35 Aangaan rechtstreekse overeenkomst Kandidaat

Het is opdrachtgever niet toegestaan een door Euro Planit aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen zes maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de opdracht tot werving en selectie. In geval van overtreding of niet nakoming hiervan berekent Euro Planit opdrachtgever een bedrag ter hoogte van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW, onverlet het recht van Euro Planit om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 36 Voorkoming discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Euro Planit worden meegewogen. De opdrachtgever vrijwaart Euro Planit voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 37 Persoonsgegevens

A - Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een flexkracht en/of kandidaat, die voor en gedurende de opdracht door Euro Planit kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

B - Opdrachtgever zal de flexkracht en/of kandidaat op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

C - De door opdrachtgever aan Euro Planit verstrekte (persoons-)gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van opdrachten;
 • Opdrachtgever gebruik laten maken van de dienstverlening van Euro Planit;
 • Verstrekken van informatie aan opdrachtgever, zulks in de ruimste zin des woords;
 • Aangaan en onderhouden van een handelsrelatie;
 • Intern gebruik binnen de uitzendorganisatie en het verstrekken aan bedrijven en/of personen die door de uitzendorganisatie zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken.

D - De door opdrachtgever verstrekte (persoons-)gegevens kunnen worden gebruikt om de opdrachtgever per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van Euro Planit. Als Euro Planit hiervan gebruik maakt, kan opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@europlanit.nl.

Artikel 38 Betaling

* lid 1

Opdrachtgever heeft de keuze Euro Planit wel of niet te machtigen om de door opdrachtgever aan Euro Planit verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Indien opdrachtgever ervoor kiest Euro Planit te machtigen om de door opdrachtgever aan Euro Planit verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, is opdrachtgever gehouden elke door Euro Planit ingediende factuur binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Als de opdrachtgever ervoor kiest Euro Planit niet te machtigen om de door opdrachtgever aan Euro Planit verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, is opdrachtgever gehouden elke door Euro Planit ingediende factuur binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.

* lid 2

Als opdrachtgever ervoor kiest Euro Planit te machtigen om de door opdrachtgever aan Euro Planit verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, geldt het volgende:

 • Opdrachtgever is zolang hij van de diensten van Euro Planit gebruik maakt, niet gerechtigd deze machtiging weer in te trekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Planit;
 • De door opdrachtgever aan Euro Planit verschuldigde bedragen zullen binnen dertig dagen na factuurdatum worden geïncasseerd;
 • Opdrachtgever dient steeds voor voldoende saldo op zijn Nederlandse bank- of girorekening zorg te dragen om de uitvoering van de automatische incasso mogelijk te maken.

Indien niet wordt voldaan aan één of meerdere van voorgaande bepalingen, wordt de betalingstermijn van toekomstige facturen zonder nadere berichtgeving gewijzigd in een termijn van veertien dagen na factuurdatum.

* lid 3

Als een rekening niet binnen de krachtens de in lid 1 van dit artikel genoemde toepasselijke termijn is betaald (waaronder in geval van automatische incasso tevens een stornering wordt verstaan), is opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Euro Planit zijnde doordruk of kopie van de door Euro Planit verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

* lid 4

Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.

* lid 5

Uitsluitend betalingen aan de Uitzendonderneming of aan een door Euro Planit schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan flexkrachten of het verstrekken van voorschotten aan flexkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of verrekening.

* lid 6

Reclames betreffende enige nota dienen binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Euro Planit te zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever. Een reclame ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

* lid 7

Als de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van Euro Planit, is opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Euro Planit een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Euro Planit. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van opdrachtgever. Als opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Euro Planit gestelde termijn, is opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Euro Planit dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij opdrachtgever in te roepen.

* lid 8

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Euro Planit maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 2.500,- zegge: vijfentwintighonderd euro per vordering), tenzij Euro Planit aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra opdrachtgever in verzuim is door opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

* lid 9

In het geval dat een factuur niet overeenkomt met de administratie van opdrachtgever ter zake de door Euro Planit verrichte diensten, zal opdrachtgever hieromtrent onverwijld na ontvangst van die factuur met Euro Planit in overleg treden. In afwachting van het resultaat van dat overleg zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum tachtig procent van het factuurbedrag aan Euro Planit betalen. Zodra opdrachtgever en Euro Planit overeenstemming over deze factuur hebben bereikt, zullen zij binnen acht dagen het resterende notabedrag met elkaar verrekenen. Als opdrachtgever en Euro Planit binnen veertien dagen na vervaldatum van de nota geen akkoord hebben bereikt, is Euro Planit gerechtigd tot incasso van de rekening over te gaan en geldt het bepaalde in lid 3 van dit artikel onverkort.

Artikel 39 Self-billing

Onder ‘self-billing’ wordt verstaan het op voorhand door opdrachtgever verstrekken van een pro forma factuur aan Euro Planit, gevolgd door een factuur van Euro Planit aan opdrachtgever.

Als en voor zover opdrachtgever en Euro Planit self-billing zijn overeengekomen, geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 38 van de Algemene Voorwaarden het navolgende:

* Lid 1

Opdrachtgever zendt Euro Planit wekelijks een pro forma factuur betreffende de voorafgaande week, die overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie.

*Lid 2

Op een factuur ter zake opdrachtbevestigingen dient in elk geval te worden vermeld:

 • de naam van de flexkracht;
 • de week waarin de flexkracht heeft gewerkt;
 • het uurtarief;
 • het aantal gewerkte uren;
 • het totaalbedrag per flexkracht;
 • de BTW en het in rekening gebrachte totaalbedrag.

* Lid 3

Euro Planit controleert de pro forma factuur. Euro Planit bericht opdrachtgever vervolgens of de pro forma factuur al dan niet overeenkomt met de gegevens van de tijdregistratie en voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Als de factuur niet overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en/of niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, draagt opdrachtgever ervoor zorg dat de pro forma factuur aldus wordt gecorrigeerd, dat deze wel overeenstemt met de gegevens van de tijdregistratie en voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel en dat de gecorrigeerde pro forma factuur uiterlijk in de betreffende week aan Euro Planit wordt gezonden.

* Lid 4

Euro Planit zendt na ontvangst van een correcte pro forma factuur opdrachtgever een gelijkluidende factuur voor het totaalbedrag en onder vermelding van het betreffende weeknummer.

* Lid 5

Als en voor zover opdrachtgever haar verplichtingen tot verzending van pro forma facturenals bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel niet nakomt, geldt dat Euro Planit gerechtigd is ook zonder ontvangst van een pro forma factuur tot facturering aan opdrachtgever over te gaan.

Als op de factuur gegevens dienen te worden vermeld, voor de verkrijging waarvan Euro Planit afhankelijk is van informatie van opdrachtgever en opdrachtgever verzuimt deze informatie tijdig en/of volledig aan Euro Planit te verstrekken, is Euro Planit gerechtigd de facturen zonder vermelding van deze gegevens aan opdrachtgever te verzenden. Alsdan wordt de factuur als compleet beschouwd.

Artikel 40 Digitale facturatie

Facturatie gaat digitaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Digitaal wil zeggen dat Euro Planit de facturen per e-mail aan opdrachtgever verzendt. Indien, in afwijking van het voorgaande, is overeengekomen dat de facturatie per post wordt verstuurd, is opdrachtgever ter zake per verzonden factuur een toeslag verschuldigd. De hoogte van deze toeslag wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 41 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Als de opdrachtgever de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, niet of ondeugdelijk nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Euro Planit (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever dient Euro Planit zonodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat Euro Planit eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

DEEL E

Artikel 42 Slotbepaling

Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de opdracht en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Op deze algemene voorwaarden en alle daarmee samenhangende aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Euro Planit is gevestigd.